Dz.U. Nr 120 poz.826 - rozp. MŚ w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (obowiązuje od 20.07.2007r.).,

Uwagi MK do rozporządzenia: