Wróć...

Poziomy progowe hałasu

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu (Dz.U. Nr 8, poz. 81) wydane na podstawie Art. 118 ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627) mówi w § 1. ust.1:
"Określa się wartości progowe poziomów hałasu w  środowisku, których przekroczenie powoduje zaliczenie obszaru, na  którym poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, do  kategorii terenu zagrożonego hałasem"

Osoby, które nie przeczytały tego rozporządzenia, nie mówiąc już o podstawie prawnej jego wydania, i zajrzały od razu do załącznika ... doznają szoku - i to całkiem niepotrzebnie!

Przypomnę tu dwa artykuły z ustawy POŚ zawierające delegację dla Ministra Środowiska do wydania pewnych rozporządzeń, a mianowicie:
"Art. 113.
1. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku (...)"
oraz
Art. 118.
1. Na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska, o której mowa w art. 117 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, starosta sporządza, co 5 lat, mapy akustyczne, z zastrzeżeniem ust. 2.
4. Część opisowa powinna zawierać w szczególności:
(...)
6) identyfikację terenów zagrożonych hałasem, (...)
5. Część graficzna powinna zawierać w szczególności:
(...)
3) mapę terenów zagrożonych hałasem, (...)
6. Przez teren zagrożony hałasem rozumie się teren, dla którego przekroczone są poziomy hałasu w stopniu wymagającym podjęcia przedsięwzięć ochronnych w pierwszej kolejności.
7. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wartości progowe poziomów hałasu, których przekroczenie powoduje zaliczenie obszaru, na którym poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, do kategorii terenu zagrożonego hałasem. (...)"

A zatem obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 178, poz.1841).

Natomiast rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wartości progowych poziomów hałasu zostało wydane na podstawie Art. 118 POŚ i ma określać, zgodnie z tym artykułem, w wykonanej mapie akustycznej tereny, na których występuje przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu (tego określonego na podst. Art.113 POŚ), dla których należy podjąć działania w pierwszej kolejności - innymi słowy: poziomy progowe ustalą priorytet w działaniach przeciwhałasowych podejmowanych na terenach, gdzie występuje przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu !!!

Zatem nie należy postrzegać w rozporządzeniu o poziomach progowych zamachu na CISZĘ, a wręcz przeciwnie - określą one strategię władz lokalnych w walce z HAŁASEM.

Wróć...


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wróć...

Zasięg uciążliwości akustycznej - komentarz

W zasięgu uciążliwości akustycznej powyżej wartości dopuszczalnych nie powinny znajdować się tereny chronione akustycznie, innymi słowy: poziom hałasu emitowanego z obiektu do środowiska nie powinien przekraczać na terenach chronionych akustycznie (tj. głównie zabudowy mieszkalnej) określonego dopuszczalnego poziomu dźwięku A.

Izolinie dopuszczalnych równoważnych poziomów hałasu (np. 50 i 40 dB) mogą wykraczać poza teren własności obiektu ponieważ norma dotyczy obszaru terenu chronionego, a  nie granicy obszaru własności (z  wyjątkiem oczywiście bezpośredniego graniczenia obiektu z  terenem chronionym akustycznie).

Znaczy to, że w przypadku braku bezpośredniej granicy z terenem akustycznie chronionym (okeślonym zgodnie z Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska) nie można mówić o "uciążliwości akustycznej wykraczającej poza teren własności obiektu" - gdyż przepisy prawa nie określają wymagań akustycznych na granicy terenu obiektu!

Wróć...