Wróć...
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz.826)
- UWAGA: tekst rozporządzenia oraz Tabela 2 i Tabela 4 (niecytowana na tej stronie) - nie zostały zmienione od 20 lipca 2007 r. i obowiązują nadal !

Tabela 2

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby

Lp Rodzaj terenu

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]

Starty, lądowania i przeloty statków powietrznych

Linie elektroenergetyczne

(pora dnia) LAeq D
przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom

(pora nocy) LAeq N
przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom

(pora dnia) LAeq D
przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom

(pora nocy) LAeq N
przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom

1

  1. Strefa ochronna A uzdrowiska
  2. Tereny szpitali, domów opieki społecznej
  3. Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży 1)

55

45

45

40

2

  1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
  2. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 1)
  3. Tereny mieszkaniowo-usługowe
  4. Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców 2)

60

50

50

45

1) W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.
2) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.

Wróć...

Tekst na stronie: www.ntlmk.com - opr. Mikołaj Kirpluk