Wróć...
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 178, poz.1841) - obowiązywało od 13 sierpnia 2004 r. do 19 lipca 2007 r.

Tabela 1

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu - z wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, lądowania i przeloty statków powietrznych.

Uwaga MK: na czerwono wyróżniono pozycje, które uległy zmianie w stosunku do przepisów obowiązujących do 30 czerwca 2004 r.!
Lp Przeznaczenie terenu

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB

drogi lub linie kolejowe *)

Pozostałe obiekty i grupy źródeł hałasu

Pora dnia przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom

Pora nocy przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom

Pora dnia przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia

Pora nocy przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy

1

  1. Obszary A ochrony uzdrowiskowej
  2. Tereny szpitali poza miastem

50

45

45

40

2

  1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
  2. Tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży
  3. Tereny domów opieki
  4. Tereny szpitali w miastach

55

50

50

40

3

  1. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
  2. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi
  3. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe poza miastem
  4. Tereny zabudowy zagrodowej

60

50

55

45

4

Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców ze zwartą zabudową mieszkaniową i koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych

65

55

55

45

*) wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych
Wróć...