Wróć...
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998r. (Dz.U. Nr 66, poz.436) - obowiązywało do 30 czerwca 2004 r. na podst. Art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100/2001, poz. 1085, zm.Dz.U. Nr 7/2003, poz. 78 )

Tabela 1

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu - z wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, lądowania i przeloty statków powietrznych.

Lp Przeznaczenie terenu

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB

drogi lub linie kolejowe *)

Pozostałe obiekty i grupy źródeł hałasu

Pora dnia przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom

Pora nocy przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom

Pora dnia przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia

Pora nocy przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy

1

 1. Obszary A ochrony uzdrowiskowej
 2. Tereny szpitali poza miastem

50

40

40

35

2

 1. Tereny wypoczynkowo-rekreacyjne poza miastem
 2. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 3. Tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży
 4. Tereny domów opieki
 5. Tereny szpitali w miastach

55

45

45

40

3

 1. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
 2. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi
 3. Tereny zabudowy zagrodowej

60

50

50

40

4

 1. Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców ze zwartą zabudową mieszkaniową i koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych

65

55

55

45

*) wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym
Wróć...