Wróć...
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980r. (Dz.U. Nr 24, poz.90) - obowiązywało do 14 czerwca 1998r. na podst. Art.50 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska (tekst jedn. Dz.U.z 1994 r. Nr 49, poz. 196, z późn.zm.)

Uwaga MK: na czerwono oznaczono tereny które w myśl obecnie obowiązujących przepisów (od 08.2004r.) już nie są chronione akustycznie

Dopuszczalne natężenie hałasu w środowisku

Lp Rodzaj terenu

Równoważny poziom dźwięku

Maksymalny krótkotrwały poziom dźwięku

od godz. 600 do 2200

od godz. 2200 do 600

1

 1. Obszary ochrony uzdrowiskowej
 2. Obszary chronionego krajobrazu
 3. Parki krajobrazowe
 4. Obszary o walorach wypoczynkowych i krajobrazowych objęte ochroną w trybie art.41 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska
 5. Obszary dzielnic i obiektów zabytkowych

40

30

65

2

 1. Tereny otaczające sanatoria i szpitale
 2. Podmiejskie osiedla mieszkaniowe
 3. Podmiejskie tereny wypoczynkowe

45

35

70

3

 1. Tereny zabudowy mieszkaniowej z niewielk ą liczbą sklepów i placówek usługowych, położone w pobliżu ulic o natężeniu ruchu do 1000 pojazdów na godzinę
 2. Tereny zamieszkania zbiorowego i opieki społecznej
 3. Tereny placówek naukowych, naukowo-badawczych i innych o podobnym charakterze
 • Tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży
 • 50

  40

  75

  4

  1. Tereny zabudowy mieszkaniowej z niewielk ą liczbą sklepów i placówek usługowych, położone w pobliżu ulic o natężeniu ruchu do 2000 pojazdów na godzinę
  2. Parki w miastach, ogrody działkowe
  3. Tereny rekreacyjno-sportowe

  55

  45

  80

  5

  Centralne części miast z zabudową mieszaną (mieszkaniową, handlową, usługową, biurową, itp.) lub ulicami o natężeniu ruchu ponad 2000 pojazdów na godzinę

  60

  50

  85

  Wróć...